Alintuntunin ng mga gumagamit

Pag-manghihiram

・Gagawa ng Library card
 Ipakita ang katibayan ng pangalan at address.
 Magagamit ang library card kahit saang Hamamatsu Municipal Library.
・Ang bawat isa ay maaring makahiram ng hanggang 12 na libro sa loob ng 15 na araw.
・Maaring rin makahiram ng hanggang 3 videos/CDs/DVDs sa loob ng 15 na araw.

Kapag Isasauli

・Isauli sa counter.Hindi na kailangan ang library card.
・Kung sarado ang libray, ilagay ang item sa Book Postbox.
・Kunin ang CDs/DVDs derecho sa kahera o counter. Huwag ilagay ang mga ito sa Book Postbox.
・Maari niyong isauli ang items sa kahit saan na Hamamatsu Municipal Library.
 Hindi pwedeng isauli ang libro sa mga library sa Community Collaboration Centers o Eskwelahan.

   

Kapag maghahanap ng libro

・Kung hindi makita ang libro na gusto niyong basahin, o Hindi alam ang librong hahanapin.
 Magtanong lang po kayo sa empleyado at tutulungan namin kayong hanapin ang libro.

Para sa Pagpagawa ng Reserbasyon

・Maari niyong Hanapin o Magpareserba gamit ang mga website ng library terminals.
・Para sa pagpareserba, Kailangan magpa rehistro ng password, magtanong lamang kayo sa counter o kahera bago magparehistro.
・Ang bawat isa ay maaring magpareserba ng hanggang 12 libro.

Para sa Pagparehistro ng Password

・Maari mong gamitin ang terminal sa pagparehistro ng sariling password.

Kahilingan mula sa Library

・Mangyaring igalang o sundin ang mga takdang petsa at ituring ang mga CDs/DVDs at lahat ng mga item na may pag alaga o ingatan ito.
  *Kapag nawala o nasira ang libro ng library, Kailangan mong magbayad sa library.
・Pakiusap huwag po kayong kumain o uminom habang binabasa ang libro.

携帯電話用ホームページ

携帯電話用ホームページQRコードQRコード読取対応のカメラ付携帯電話で簡単にアクセスできます。

http://www.lib-city-hamamatsu.jp/m/